Ҳара ҳаруаа реиҳабы (The Leader of Our Soldiers)

[Verse 1]

Ҳара ҳаруаа реиҳабы, ус иҳаихәон есыҽны:

Ҳус ҟаҳҵароуп шәеизганы, шәызбалароуп шәыҕәҕәаны

Аҳа-ҳа-ҳаира шәаҵамхан

Ацәгьа ҳзызуа дышәмышьҭуан

Ацәгьа ҳзызуа, ацәгьа ҳзызуа

Дауҳашьҭӡом, дауҳашьҭӡом
[Chorus]

Оооооо, уари дара уа, уарадоу, раида

Ооо рада ра доу, о рада ра

Оооооо, раида, уарадоу, уари дара уа

Ооо рада ра доу, о рада ра

[Verse 2]

Амра гылан икаҧхеит, бара быблақәа сгәаҧхеит

Убри аамҭа ҟалеит, абџьар шьҭаҳҵартә иҟамлеит

Иҳахьчароуп Аҧсынра, соуҧшьыл бзиа уи илкаа

Бымгәырҩаҟуа быззыҧшыз, ҳаибабара амш аҽны

Уа еилылкаап дылзыҧшны бзиа улбозар иҕәҕәаны

Уа еилылкаап, уа еилылкаап бзиа улбозар иҕәҕәаны[Chorus]

Оооооо, уари дара уа, уарадоу, раида

Ооо рада ра доу, о рада ра

Оооооо, раида, уарадоу, уари дара уа

Ооо рада ра доу, о рада ра[Verse 3]

Убри аамҭа ҟалеит, абџьар шьҭаҳҵартә иҟамлеит

Иҳахьчароуп Аҧсынра, нас аиааира ҳгоит иахьа

Аҳа-ҳа-ҳаира Аҧсынра

Иаҳбалароуп иҧшӡаӡа[Outro]

Оооооо, уари дара уа, уарадоу, раида

Ооо рада ра доу, о рада ра

Оооооо, раида, уарадоу, уари дара уа

Ооо рада ра доу, о рада ра